Augustijns Historisch Instituut

Leven in hoop

Leven in hoop : Preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte [ [sermones de scripturis 151-162B] / Aurelius Augustinus ;  ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Six-Wienen en Hans van Reisen. Budel: Damon, 2011. 254 p.  ISBN:  978 94 6036025 1. € 32,90
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut – Studiesecretariaat

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht aan anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven.
Voor deze bundel werden zeventien preken vertaald van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal. Dit boek bevat alle bewaard gebleven preken van Augustinus over fragmenten uit Paulus’ brieven aan de christenen in Rome en in Korinte. Vooral de eerste reeks preken over Romeinen 7-8, die Augustinus in Carthago moest houden, heeft hem veel hoofdbrekens gekost en de luisteraars waarschijnlijk ook. De preken dateren uit de jaren van de zogeheten eerste pelagiaanse controverse. De meeste Latijnse teksten waren al eeuwenlang bekend maar van twee preken werden de grondteksten pas ongeveer twintig jaar geleden teruggevonden. Op één uitzondering na verschijnt in dit boek van alle preken de eerste Nederlandse vertaling. 
Hoe moeilijk sommige preken uit deze reeks ook zijn, Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldige uitlegger van de bijbel, een toegwijd pastor en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen van leven geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.
Deze bundel kreeg de titel Leven in hoop, ontleend aan sermo 157 en gebaseerd op Romeinen 8,24. Paulus hoopt er op dat aan ons zwoegen en zuchten op aarde ooit een einde komt, wanneer wij tot kinderen van God zijn gebaard. Tot zolang zucht en lijdt de hele schepping nog altijd als in barensweeën (Rom 8,22-23). Dat gold voor Augustinus als gastpredikant in Carthago in alle ijver om zijn luisteraars en latere lezers gevoelig te maken voor degene die onze hoop ooit zal vervullen: we mogen er volledig op vertrouwen dat Christus woord houdt.

INHOUD
Inleiding 7
  Stad van Dido 8
  Augustinus en Carthago 10
  Oktober 417: de sermones 151-156   11
  Sermones 151-152 12
  Sermones 153-156 14
  Op zoek naar achtergronden: eerste pelagiaanse controverse 18
  Romeinen 7,15-8,17 20
  Moeilijke Paulus 22
  De brief aan de Romeinen 24
  De brieven aan de Korintiërs 25
  Moeilijke Augustinus? Visies op Paulus’ omgang met de wet 26
  Waarde en betekenis 29
  Over deze vertaling 30
Praktische informatie
  1. Eerste voetnoot 32
  2. Schriftcitaten en -verwijzingen 32
  3. Paragraafnummers en tussenkopjes 32
  4. Afbeelding 32
  5. Gebruikte afkortingen in literatuurverwijzingen 33
  6. Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken 33
  7. Lijst van behandelde bijbelteksten 34
  8. Tabel van preeknummers 34
Literatuur
  1. Latijnse tekstuitgaven 36
  2. Vertalingen 36
  3. Achtergrondliteratuur 37
Leven in hoop – vertaling
  Sermo 151 Overwinningstaal 41
  Sermo 152 Drie wetten 50
  Sermo 153 Zonde over overtreding 62
  Sermo 154 Ik doe niet wat ik wil 76
  Sermo 154A Goed leven en eeuwig leven 91
  Sermo 155 De Geest volgen 97
  Sermo 156 De wet begeleidt, de Geest leidt 114
  Sermo 157 Leven in hoop 131
  Sermo 158 Liefde blijft 138
  Sermo 159 Het smaakt naar meer 147
  Sermo 159A Liefde verbindt 156
  Sermo 159B Boos uit barmhartigheid 169
  Sermo 160 Beroem je op de Heer 194
  Sermo 161 Liefde sluit angst uit 204
  Sermo 162 Twee soorten ontucht 216
  Sermo 162A Geniet van elkaars gaven! 224
  Sermo 162B Kromme laster 224
Register op bijbelteksten 245
  Over de vertalers 254