Augustijns Historisch Instituut

Als korrels tussen kaf

Als korrels tussen kaf : Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. – Amsterdam : Ambo, 2002. – 320 p. – ISBN : 90-263-1745-x. – (Ambo Klassiek)
herdruk : Budel, Damon, 2007. – ISBN : 978-90-5573-816-8  € 27,90
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut – Studiesecretariaat

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven.
Voor deze bundel werden 33 preken uitgekozen van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal: in vier ervan komen teksten uit het Marcusevangelie aan de orde en in de andere 29 passages uit het Lucasevangelie.
Bij elkaar vormen ze een volledige reeks met alle bewaard gebleven preken van Augustinus over Marcus- en Lucaspericopen. De meeste Latijnse teksten waren al eeuwenlang bekend maar van twee preken werden de grondteksten pas enkele jaren geleden teruggevonden. Van 23 preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling.
 Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldig uitlegger van de Bijbel, een toegewijd pastor en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van de bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen dan ook van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers zouden leven als korrels tussen kaf.

Inhoud
Inleiding
De predikant als pastor
Preken over fragmenten uit Marcus en Lucas Augustinus’ visie op de evangelisten en hun evangeliën
Achtergronden van het Marcusevangelie (Mc)
Achtergronden van het Lucasevangelie (Lc)
De joodse context: hoogachting en kritiek
Augustinus en de joden
Als korrels tussen kaf
Uitgangspunten bij het vertalen
Tot slot

Literatuur
  1 Latijnse tekstuitgaven
  2 Vertalingen
     a van Augustinus’ sermones
     b andere gebruikte vertalingen
  3 Achtergrondliteratuur
Praktische informatie

Als korrels tussen kaf 
   Lijst van behandelde evangelieteksten
   Tabel van preeknummers
   Register op bijbelteksten
Sermo 94A Durft u te strijden voor de waarheid?
Sermo 95    Gasten aan het bruiloftsmaal
Sermo 96    De weg omhoog
Sermo 97    Wat kan een mens mij doen?
Sermo 97A   Redding in het verschiet
Sermo 98     Ook doden kunnen weer leven
Sermo 99     Uw geloof heeft u gered
Sermo 100   Wie mag volgen?
Sermo 101   Toegerust om te oogsten
Sermo 102   Leef goed, dan sterft u niet slecht
Sermo 103   Wat is het beste deel?
Sermo 104   Hollen of stilstaan
Sermo 105   De kip en de schorpioenen
Sermo 105A Alleen de goede wil telt
Sermo 106   Rein van binnen en van buiten
Sermo 107   Pas op voor hebzucht!
Sermo 107A Rijk door goede wil
Sermo 108   Nog vele jaren?
Sermo 109   Zeg ja tegen uw tegenstander
Sermo 110   De bijl en de belofte
Sermo 110A Recht uw rug
Sermo 111   Als korrels tussen kaf
Sermo 112   Aan tafel!
Sermo 112A Kom binnen!
Sermo 113   Wat heet rijk?
Sermo 113A De wereld als een oliepers
Sermo 113B Buikpijn van angst
Sermo 114   Zevenmaal zeven
Sermo 114A Steeds maar weer vergeven?
Sermo 114B Ik wil het niet te lang maken…
Sermo 115   Een kwestie van vragen
Sermo 116   De hele Christus
Sermo 367   Stuur vast iets vooruit!

Lijst van behandelde evangelieteksten
Tabel van preeknummers
Register op bijbelteksten