Augustijns Historisch Instituut

Carthaagse preken

Carthaagse preken / Augustinus ; ingeleid, vertaald en toegelicht door G. Wijdeveld. – Baarn: Ambo, 1988. – 188 p. pb. – ISBN: 90-263-0865-5. –
Uitverkocht.

[flaptekst] Augustinus preekte niet alleen in zijn eigen bisschops­stad Hippo. Wanneer hij om de een of andere reden elders vertoefde, werd ook daar verwacht dat de ver­maarde redenaar de gelovigen op een of meer preken zou onthalen, en de vermaarde redenaar, die de verkondiging van het Woord als een van zijn voornaam­ste taken beschouwde, liet die verwachting maar zel­den onvervuld. Er is echter na Hippo geen plaats waar hij zo vaak heeft gepreekt als in Carthago, de poli­tieke, economische, culturele en kerkelijke hoofdstad van het Romeinse Africa. Er is ook geen stad die hij tussen 394 en ca. 424 zo dikwijls bezocht heeft –  en herhaaldelijk voor maandenlange verblijven- als Car­thago. Die bezoeken hingen samen met de rol die Au­gustinus’ vriend Aurelius, de bisschop van Carthago, hem graag in allerlei kerkelijke aangelegenheden zag spelen.
    Die dertig jaren waren voor de Africaanse Kerk geen rustige tijden. De opnieuw zeer gespannen ge­worden verhouding tussen christenen en heidenen, de strijd tussen katholieken en donatisten en die tussen de Kerk en de na 410 opgekomen nieuwe ketterij van de pelagianen beleefden kritieke momenten, die zich nergens in Africa zo duidelijk voordeden als in de hoofdstad. Het gehoor was er gemiddeld wat meer ontwikkeld dan in Hippo; ook dat had bij een zo ge­voelig spreker als Augustinus zijn gevolgen.
     Na zijn Twintig preken van Aurelius Augustinus, een keuze uit het hele bestand van ongeveer 550 preken, heeft Gerard Wijdeveld er uit de kleine honderd over­geleverde en lokaliseerbare Carthaagse preken 15 uit­gekozen, vertaald en toegelicht. Naast de gods­dienstige onderrichting en stichting die de lezer uiteraard verwacht, zal hij ook op het punt van ‘histori­sche’ informatie niet te kort komen. 

INHOUD
Inleiding
Sermo  19:    Over psalm 50
Sermo  23:    Over psalm 23. God zien
Sermo  29:    Over psalm 117,1. Belijdt de Heer omdat hij goed is
Sermo 105:   Over Lucas 11, 5-13. Over de verwoesting van Rome
Sermo 131:   Over Johannes 6, 54-66. Tegen de pelagianen 
Sermo 150:   Paulus in Athene
Sermo 255:   Het Alleluia. Martha en Maria
Sermo 261:   Op Hemelvaartsdag
Sermo 279:   Over de bekering van apostel Paulus
Sermo 285:   Op de feestdag van de martelaren Castus en Aemilius
Sermo 288:   De stem van het Woord. Op het feest van Johannes de Doper
Sermo 299D: Op de feestdag van de martelaren van Scili (Numidië)
Sermo 311:   Op de feestdag van Cyprianus
Sermo 343:   Over Susanna, Jozef en Job 
Sermo 357:   Lof van de vrede