Augustijns Historisch Instituut

Het eerste geloofsonderricht

Het eerste geloofsonderricht  [De catechizandis rudibus] / Augustinus ; vert. ingel. en van aant. voorzien door Gerard Wijdeveld. – Baarn: Ambo, 1982. – 82 p. – ISBN: 90-263-0568-0. – pb.
Uitverkocht.

[Flaptekst] Het oeuvre van Augustinus bestaat voor een belangrijk deel uit gelegenheidsgeschriften: zijn polemische werken waren dat uiteraard, maar hij heeft ook bijna veertig jaar lang in korte brieven, in lange brieven en in boeken van verschillende omvang antwoord gegeven op de vragen en verzoeken die van heinde en ver tot hem gericht werden.

Het omstreeks 400 geschreven traktaat De catechizandis rudibus is zo’n gelegenheidsgeschrift; het geeft antwoord aan een Carthaagse diaken, die moeilijkheden had met de leerstof, die hij bij het eerste officiële contact met de Kerk moest voorleggen aan een heiden die christen wilde worden, en vooral met de manier waarop hij die leerstof moest behandelen. Augustinus’ antwoord bestaat uit twee model-katechesen van de grote theoloog en leermeester, voorafgegaan door een uitvoerige beschouwing over theorie en praktijk van dat eerste onderricht. Die beurtelings hooggestemde en gemoedelijke beschouwing van de bisschop is niet alleen een interessant kerkhistorisch en theologisch document; zij toont ook zoveel door mensen­liefde en gezond verstand geleid pedagogisch inzicht dat ze tot de klassieke teksten van de pedagogiek behoort.

De Noordafrikaanse retor Aurelius Augustinus (354-430) bekeerde zich in 386 tot het katholieke christendom. Na zijn priesterwijding werd hij bisschop van Hippo Regius. Hij was niet alleen de grootste theoloog onder de Latijnse kerkvaders, maar ook de grootste schrijver van de laat­antieke Latijnse literatuur.

INHOUD
Inleiding, p. 6-14
Het eerste geloofsonderricht, p. 15-79
Aantekeningen en noten, p. 80-85.