Augustijns Historisch Instituut

Speculum

De bijbel als spiegel. Speculum /Aurelius Augustinus; bezorgd door Vincent Hunink en Joost van Neer; ingeleid door Paul van Geest. – Heerenveen: Jongbloed, 2018. 368 p. Hb € 19,95 

Aan het eind van zijn leven stelde de kerkvader Augustinus (354-430) een bloemlezing samen van passages uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, waarin richtlijnen waren opgenomen voor een goed leven. Uit bekende en minder bek ende Bijbelboeken haalde hij díé geboden en verboden, waardoor lezers niet alleen werden geconfronteerd met hun eigen onvolmaaktheid, maar ook werden aangespoord te streven naar perfectie: in het werk, in de levensordening, in de omgang met anderen en in de relatie tot God.

Augustinus’ selectie levert niet alleen een boeiend tijdsdocument op, maar de bloemlezing kan ook nu nog als een spiegel werken waarin lezers zichzelf kunnen ‘zien’ en zelfconfrontatie onvermijdelijk is.

De Bijbel als spiegel is bezorgd en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink en Joost van Neer. De inleiding is van de hand van Paul van Geest.

INHOUD

Inleiding 7
Voorwoord 49
Exodus 51
Leviticus 57
Numeri 62
Deuteronomium 63
Jozua 74
Psalmen 75
Spreuken 107
Prediker 135
Hooglied 139
Job 141
Hosea 145
Joël 147
Amos 148
Micha 150
Habakuk 152
Sefanja 153
Zacharia 155
Maleachi 156
Jesaja 159
Jeremia 171
Ezechiël 182
Wijsheid 190
Jezus Sirach 193
Tobit 236
Het evangelie volgens Matteüs 238
Het evangelie volgens Marcus 254
Het evangelie volgens Lucas 259
Het evangelie volgens Johannes 273
De Handelingen van de Apostelen 276
De brief aan de Romeinen 278
De eerste brief aan de Korintiërs 286
De tweede brief aan de Korintiërs 299
De brief aan de Galaten 306
De brief aan de Efeziërs 308
De brief aan de Filippenzen 312
De eerste brief aan de Tessalonicenzen 316
De tweede brief aan de Tessalonicenzen 319
De brief aan de Kolossenzen 321
De eerste brief aan Timoteüs 323
De tweede brief aan Timoteüs 328
De brief aan Titus 332 De brief aan Filemon 334
De brief aan de Hebreeën 335
De eerste brief van Petrus 340
De tweede brief van Petrus 345
De brief van Jakobus 348
De eerste brief van Johannes 353
De tweede brief van Johannes 358
De derde brief van Johannes 359
De brief van Judas 360
Openbaring van Johannes 361
Over deze uitgave 363