Augustijns Historisch Instituut

Briefwisseling met Secundinus

Briefwisseling met de manicheeër SecundinusAntwoord aan Secundinus, voorafgegaan door de brief van  Secundinus aan Augustinus / Augustinus van Hippo; uit het Latijn vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien door Marleen Verschoren. Peeters, 2017. ISBN 978-90-429-3378-1 paperback. 123 p. € 24,00 

Deze correspondentie is een pittig steekspel tussen de kerkvader Augustinus en een zekere Secundinus, een manicheeer. Augustinus analyseert en beredeneert de verschilpunten tussen het manicheisme en het christendom. Tegelijkertijd rekent hij met zijn verleden af. Het antwoord aan Secundinus is naar zijn mening het beste dat hij ooit tegen deze ketterij geschreven heeft. 

Het boek bevat een uitgebreide inleiding, vertaling van Secundinus’ brief, het antwoord van Augustinus en zijn vermelding in de Nalezingen. Daarnaast ook index op bijbelplaaten en algemeen register.

Marleen Verschoren, theologe en classica, is vrijwillig medewerker aan het Augustijns Historisch Instituut in Heverlee. 

INHOUD

Inleiding, 1-26
Brief van de manicheeër Secundinus aan de heilige Augustinus,   27-42
Antwoord aan de manicheeër Secundinus,    43-100
Nalezingen (2, 10,37),    101
Bibliografie
    Bronnen,    103
    Encyclopedieën,    104
    Achtergrondliteratuur,     104
    Index van Bijbelteksten,    109
    Algemeen register,     113